В 2016 році науковцями Національного природного парку «Гуцульщина» підготовано і здано до друку 23 наукові статті і тези.

 1. Гелюта В.П., Фокшей С. І., Держипільський Л. М. Sparassis Nemecii Pilát & Veselý (Sparassidaceae) в Національному природному парку «Гуцульщина» //Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих території:реалізація природоохоронних стратегій./ Матеріали IV Міжнародній конференції (16-20 травня 2016 р., Київ, Україна). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – с. 182-184
 2. Гостюк З.В. «До проблеми охорони ландшафтів низькогір’я Покутських Карпат» // Всеукраїнська науково-практична конференція «Біологічні дослідження – 2016» для молодих вчених. (10-11 березня 2016), м. Житомир. Житомирський державний університет імені Івана Франка.
 3. Гостюк З.В. «Природно-заповідний фонд ландшафтів Покутських Карпат» // Науковий збірник КНУ ім. Т.Шевченка Ф45 Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 1 (81). – С.36
 4. Гостюк З.В. «Поширення негативних фізико-географічних процесів Покутських Карпат// Сборник научных трудов Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяславль-Хмельницкий. – 2016. – Выпуск 10(18) Часть 5. – С. 148-152
 5. Держипільський Л.М. Древні скельні святилища Гуцульщини, як об’єкти археоастрономічного туризму // Матеріали Міжнародна науково-практичної конференції «Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку», Львів. – 2016 – С. 194 – 204.
 6. Держипільський Л.М. Давні скельні святилища Космача в контексті археологічного та астрономічного туризму // Матеріали науково-практичної конференції «Космач: традиція і сучасність» с. Космач, 13 травня 2016 р.
 7. Держипільський Л.М., Гостюк З.В., Фокшей С.І. Передумови розвитку археоастрономічного туризму// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди ХХІІІ Міжнародного гуцульського фестивалю та відзначення 45-річчя Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». – Хмельницький ФОП Петришин. – 2016. – с. 110-124
 8. Пасайлюк М.В. «Бактерицидні властивості деяких макроміцетів» //«Український ботанічний журнал»
 9. Пасайлюк М.В., Петричук Ю.В., Сухомлин М.М. Антагоністи та синергісти Hericium coralloides в культурі //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології». – Херсон. – 2016. – С. 128
 10. Пасайлюк М.В., Кваснюк Л.М. «Бактерицидные свойства макромицетов разных эколого-трофических групп» // Материалы республиканской научно-практической конференции: «Современное состояние наук о жизни: фундаментальные и прикладные аспекты», 13-14 октября. Караганды. – 2016. – С. 199-202
 11. Пасайлюк М.В., Стефурак И.В., Глодова Л.М. «Аналитическая и биоиндикационная оценка состояния гидрологических объектов в системе экологического мониторинга природоохранных территорий» //Материалы республиканской научно-практической конференции: «Современное состояние наук о жизни: фундаментальные и прикладные аспекты», 13-14 октября. Караганды. – 2016. – С. 156-158
 12. Стефурак Ю.П., Стефурак И.В., Пасайлюк М.В. Сохранение и усовершенствование лошадей гуцульской породы» // Материалы республиканской научно-практической конференции: «Современное состояние наук о жизни: фундаментальные и прикладные аспекты», 13-14 октября. Караганды. – 2016. – С. 92-94.
 13. Петричук Ю.В. Основні підходи щодо охорони грибів в НПП «Гуцульщина» // науково-практична конференція «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень» НПП «Черемоський»
 14. Петричук Ю.В. Рідкісні види афілофороїдних грибів (Sparassis laminose, Hericium cirrhatum) в умовах чистої культури. / Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих території:реалізація природоохоронних стратегій./ Матеріали IV Міжнародній конференції (16-20 травня 2016 р., Київ, Україна). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 222 с.
 15. Заячук В.Я., Хомюк П.Г., Хомюк А.П., Погрібний О.О., Юркевич А.О. «Структура та санітарний стан деревостану гінкго дволопатеве (Ginkgo biloba L.) в дендрарії ВЛС Березинка ДП «Мукачівське лісове господарство»» / Науковий збірник НЛТУ. – 2016. – Випуск 26.5. – С. 41-48.
 16. Погрібний О.О. «Особенности роста и смолопродуктивность реликтовой сосны обыкновенной (Рinus sylvestris L.) в Украинских Карпатах» в Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Аgrarian science Stiinţa agricolă. / Науковий збірник НЛТУ
 17. Стефурак Ю.П., Стефурак І.В., Пасайлюк М.В. Гуцульська порода коней в Карпатському регіоні України (методи збереження та покращення генофонду) // Зелені Карпати. 2015. – № 1 – 4 (43-46). – С. 69 – 81.
 18. Стефурак Ю. П., Держипільський Л. М., Погрібний О.О., Фокшей С. І. Інвенаризація старовікових та пралісових деростанів Косівщини // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Прагматичні аспекти діяльності Національних природних парків у контексті збалансованого розвитку». – Чернівці: «Друк Арт». – 2015. – с. 50-53
 19. Фокшей С.І. Рідкісні види грибів у старовікових лісах і пралісах Національного природного парку «Гуцульщина» //Укр. ботан. журн. — 2016. — 73(1) . – С.72-77.
 20. Фокшей С.І. Погрібний О.О.Родина Boletасеае (Basidiomicota ) на території НПП «Гуцульщина». // Вісник Львівського університету. Серія біологічна.– Львів. – 2016. Випуск 72. С. 66–74.
 21. Фокшей С.І. Регіонально-рідкісні таксони мікобіоти НПП «Гуцульщина» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди ХХІІІ Міжнародного гуцульського фестивалю та відзначення 45-річчя Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». – Хмельницький ФОП Петришин. – 2016. – с. 305-310
 22. Фокшей С.І. Нова знахідка Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire (Agaricaceae ) // Сборник научных трудов Актуальные научные исследования в современном мире. –  Переяславль-Хмельницкий. – 2016. – Выпуск 10(18) Часть 4. – С. 17-20
 23. Колективна монографія: Шпарик Ю. С., Стефурак Ю.П., Лосюк В.П., Гостюк З.В., Дебринюк Ю.М., Держипільський Л.М., Крамарець В.О., Пасайлюк М.В., Погрібний О.О., Пророчук В.В., Різун В.Б., Фокшей С.І. Відновлення корінних природних комплексів Косівщини. – Косів: «Писаний камінь». – 2015. – 272 с.