Не менш важливим науковим досягненням співробітників Парку є завершення багаторічної праці з розробки лісівничо-екологічних засад ведення природоохоронного господарства.

Результатом цієї складної і важливої роботи стала кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему «Лісівничо-екологічні засади природоохоронного господарства в лісах Національного природного парку «Гуцульщина», яка була успішно захищена науковим співробітником Парку В.П. Лосюком. Дисертаційна робота виконана на об’єктах НПП «Гуцульщина» на основі розробки низки науково-дослідних тем під керівництвом директора УкрНДІгірліс, д.б.н., професора В.І. Парпана. На основних результатах цієї цікавої та актуальної наукової роботи варто зупинитись детальніше.

У дисертаційній роботі автором наведена оцінка сучасного стану природних лісостанів, особливостей їх структури та відновних процесів, можливостей природної трансформації похідних ялинників на об’єктах локальної мережі моніторингу, опрацьовано засади ведення природоохоронного господарства в різних функціональних зонах НПП «Гуцульщина».

Дослідженнями встановлено позитивні зміни у стані лісів за більшістю моніторингових характеристик (клас пошкодженості, життєвість, товарність, довжина крони, дефоліація, дехромація) та зменшення інтенсивності уражень лісів Парку фітопатогенами впродовж останнього десятиріччя. Виявлено, що сукцесії у чистих природних смеречниках спрямовані на формування умовних ялинових пралісів і не мають ознак різкого погіршення стану чи масового всихання.

Автор встановив подальше погіршення стану похідних смеречників та стану ялини у складі дубових, букових і ялицевих лісів і навпаки – стан ялиці білої і бука лісового у природних деревостанах Парку має стійку тенденцію до покращення.

Автором удосконалено засади природоохоронного господарювання у розрізі господарських комплексів Парку, систему ведення локального моніторингу лісів Парку за методикою програми «ICP-Forest». Встановлено успішність проходження лісовідновних процесів в ялицево-ялиново-букових, ялиново-буково-ялицевих, грабово-ялиново-дубових та ялинових лісостанах.

Обгрунтовано, що природоохоронне господарювання полягає у запровадженні наближеного до природи лісового господарства з максимальним сприянням природному поновленню: у бучинах і субучинах – ялиці білій; в яличинах і суяличинах – ялині європейській і буку лісовому; у смеречинах і сусмеречинах – листяним породам; у дібровах і судібровах – дубу звичайному.

Нещодавно на засіданні експертної ради Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації було підтверджено рішення спеціалізованої вченої ради НЛТУ України щодо присвоєння В.П. Лосюку наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. Таким чином, науковий відділ НПП «Гуцульщина» поповнився ще одним перспективним науковцем.

Розроблені лісівничо-екологічні засади природоохоронного господарства потрібно активно впроваджувати не лише у природоохоронній діяльності НПП «Гуцульщина», але й на території інших Парків, які розташовані у подібних природно-кліматичних умовах. Добрий результат буде підтвердженням актуальності наукової праці, а отримані позитивні результати від впровадження заходів сприятимуть збереженню та покращенню стану унікальних природних комплексів Прикарпаття та Українських Карпат.

Юрій Дебринюк, д.с.г-н., профе-сор, член спеціалізованої вченої ради НЛТУ України, член експертної ради Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації, член НТР НПП «Гуцульщина»